กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  31/05/59

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +2.96%  +2.31%  +6.22%  -3.81%  -2.47%  +6.51%  +8.81%  7,149 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +5.67%  +5.77%  +6.31%  +0.13%  -2.36%  +5.23%  +7.14%  626 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +6.90%  +4.75%  +10.58%  -4.76%  -3.03%  +5.80%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +8.80%  +7.05%  +12.93%  -1.46%  +0.23%  +9.49%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  +6.26%  +5.15%  +9.23%  -0.58%  +0.77%  +7.38%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +3.61%  +1.21%  +7.21%  -7.84%  -4.93%  +7.86%  +12.39%  36,220 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +8.29%  +8.27%  +9.04%  -0.14%  -3.87%  +7.12%  +9.89%  1,301 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +6.60%  +7.55%  +10.96%  -0.77%  -2.98%  +6.54%  +8.86%  511 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +8.76%  +6.72%  +14.03%  -4.73%  -1.27%  +6.67%  +9.67%  1,742 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +6.90%  +4.75%  +10.58%  -4.76%  -3.03%  +5.80%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +8.80%  +7.05%  +12.93%  -1.46%  +0.23%  +9.49%  N/A   
ดัชนี SET 50  +7.06%  +4.80%  +11.99%  -7.48%  -3.97%  +3.85%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  +8.97%  +7.17%  +14.41%  -4.21%  -0.74%  +7.43%  N/A   
                 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี


Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%