กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  29/07/59

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +5.24%  +10.41%  +11.29%  +3.23%  +1.65%  +6.40%  +9.20%  7,485 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +8.08%  +13.34%  +11.85%  +8.25%  +2.92%  +5.54%  +7.58%  616 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +8.50%  +17.15%  +18.33%  +5.85%  +2.31%  +6.09%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +8.92%  +19.68%  +20.93%  +9.51%  +5.76%  +9.80%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  +6.35%  +13.99%  +14.91%  +7.10%  +4.62%  +7.59%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +7.03%  +13.60%  +14.11%  +1.56%  +0.80%  +7.67%  +12.81%  38,282 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +11.74%  +19.76%  +17.25%  +11.75%  +3.77%  +7.60%  +10.52%  1,400 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +6.17%  +15.21%  +16.17%  +7.66%  +2.25%  +6.45%  +9.16%  528 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +7.94%  +18.54%  +20.38%  +4.28%  +2.69%  +6.74%  +10.04%  1,818 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +8.50%  +17.15%  +18.33%  +5.85%  +2.31%  +6.09%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +8.92%  +19.68%  +20.93%  +9.51%  +5.76%  +9.80%  N/A   
ดัชนี SET 50  +8.14%  +16.73%  +18.55%  +1.48%  -0.05%  +3.96%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  +8.39%  +19.25%  +21.18%  +5.09%  +3.32%  +7.55%  N/A   
                 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี


Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%