กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  29/01/16

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -5.17%  -6.51%  +0.80%  -10.36%  -1.56%  +7.74%  +8.51%  6,904 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -2.71%  -4.52%  -1.32%  -8.74%  -1.52%  +5.33%  +6.54%  560 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -6.74%  -9.66%  +1.01%  -17.77%  -4.09%  +6.18%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -6.55%  -8.52%  +1.05%  -15.12%  -0.95%  +9.95%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(1)  -4.47%  -5.74%  +0.78%  -10.07%  -0.01%  +7.72%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -8.53%  -10.60%  +0.45%  -16.03%  -3.39%  +9.79%  +12.14%  34,335 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -4.12%  -6.72%  -2.10%  -12.65%  -2.74%  +7.23%  +9.02%  1,185 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -3.68%  -6.57%  +0.84%  -12.26%  -3.80%  +6.74%  +8.22%  527 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -8.20%  -12.03%  +1.55%  -18.80%  -3.27%  +7.11%  +8.84%  1,457 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -6.74%  -9.66%  +1.01%  -17.77%  -4.09%  +6.18%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -6.55%  -8.52%  +1.05%  -15.12%  -0.95%  +9.95%  N/A   
ดัชนี SET 50  -8.15%  -13.07%  +1.56%  -21.39%  -5.80%  +4.33%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  -8.01%  -11.89%  +1.61%  -18.75%  -2.71%  +7.90%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี


Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี