กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  31/03/16

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +6.66%  +3.05%  +6.66%  -3.07%  -2.00%  +7.73%  +9.03%  7,198 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +4.38%  +5.33%  +4.38%  -0.01%  -2.48%  +5.17%  +7.06%  644 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +9.29%  +4.35%  +9.29%  -6.51%  -3.38%  +6.08%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +10.37%  +5.60%  +10.37%  -3.50%  -0.18%  +9.86%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  +7.38%  +4.15%  +7.38%  -1.97%  +0.51%  +7.65%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +7.86%  +2.12%  +7.86%  -6.87%  -4.26%  +9.56%  +12.65%  36,527 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +6.20%  +7.65%  +6.20%  -0.19%  -4.06%  +7.07%  +9.78%  1,272 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +10.28%  +8.68%  +10.28%  +1.18%  -2.72%  +6.77%  +8.94%  514 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +12.08%  +4.86%  +12.08%  -6.77%  -1.42%  +7.05%  +9.65%  1,716 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +9.29%  +4.35%  +9.29%  -6.51%  -3.38%  +6.08%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +10.37%  +5.60%  +10.37%  -3.50%  -0.18%  +9.86%  N/A   
ดัชนี SET 50  +11.36%  +4.28%  +11.36%  -9.17%  -4.02%  +4.24%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  +12.44%  +5.46%  +12.44%  -6.19%  -0.84%  +7.84%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี


Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%