กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/06/14

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +4.15%  +10.08%  +10.08%  -0.49%  +43.71%  +137.59%  +118.25%  5,643 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +2.25%  +8.15%  +8.15%  +0.76%  +33.93%  +87.06%  +95.28%  463 
Composite Return(4)  +5.42%  +13.29%  +13.29%  -1.04%  +54.36%  +173.45%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +7.96%  +14.40%  +14.40%  +2.33%  +42.66%  +148.67%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +6.59%  +12.18%  +12.18%  +4.97%  +44.58%  +146.85%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +5.80%  +14.19%  +14.19%  -1.67%  +61.30%  +225.04%  +312.94%  24,566 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +3.31%  +11.77%  +11.77%  +0.27%  +49.72%  +133.31%  +161.04%  1,117 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +2.69%  +10.51%  +10.51%  -0.04%  +45.76%  +122.97%  +174.66%  435 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +7.79%  +14.97%  +14.97%  +4.47%  +47.94%  +165.52%  +200.83%  1,197 
Composite Return(4)  +5.42%  +13.29%  +13.29%  -1.04%  +54.36%  +173.45%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +7.96%  +14.40%  +14.40%  +2.33%  +42.66%  +148.67%  N/A   
ดัชนี SET 50  +6.82%  +13.16%  +13.16%  +1.69%  +36.98%  +132.28%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%