กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/10/58

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -1.41%  -4.44%  -3.96%  -6.57%  +9.24%  +43.87%  +112.97%  6,458 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -1.86%  -4.95%  -3.57%  -7.84%  +13.85%  +24.62%  +83.81%  485 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -3.14%  -8.63%  -6.86%  -11.94%  +7.40%  +41.70%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -2.10%  -7.41%  -4.01%  -9.14%  +18.20%  +69.53%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  -1.36%  -4.96%  -2.35%  -5.84%  +14.86%  +52.65%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -2.27%  -6.64%  -6.15%  -9.84%  +10.99%  +59.04%  +294.57%  33,106 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -2.72%  -7.14%  -5.19%  -11.35%  +18.64%  +34.41%  +138.15%  1,121 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -3.00%  -6.52%  -5.76%  -11.96%  +15.70%  +30.90%  +152.36%  416 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -4.18%  -9.47%  -7.35%  -11.92%  +10.55%  +51.88%  +181.45%  1,466 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -3.14%  -8.63%  -6.86%  -11.94%  +7.40%  +41.70%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -2.10%  -7.41%  -4.01%  -9.14%  +18.20%  +69.53%  N/A   
ดัชนี SET 50  -5.36%  -10.59%  -10.14%  -14.59%  +2.33%  +32.77%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  -4.22%  -9.40%  -7.25%  -11.77%  +12.60%  +57.92%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%