กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/09/14

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +3.77%  +8.08%  +14.24%  +8.46%  +52.07%  +125.81%  +126.48%  5,818 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +3.30%  +5.63%  +11.72%  +7.30%  +50.25%  +75.70%  +101.73%  453 
Composite Return(4)  +4.97%  +10.68%  +18.95%  +10.76%  +71.64%  +154.07%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +6.73%  +15.22%  +22.10%  +14.64%  +73.07%  +121.13%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +5.58%  +12.64%  +18.65%  +13.77%  +67.02%  +121.44%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +5.20%  +11.31%  +20.13%  +11.08%  +76.52%  +202.78%  +334.43%  26,101 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +4.56%  +8.02%  +16.87%  +9.97%  +75.60%  +110.20%  +172.94%  1,153 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +5.77%  +8.62%  +16.89%  +12.21%  +73.61%  +111.13%  +190.50%  408 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +6.73%  +15.04%  +22.71%  +15.39%  +79.14%  +136.10%  +221.06%  1,390 
Composite Return(4)  +4.97%  +10.68%  +18.95%  +10.76%  +71.64%  +154.07%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +6.73%  +15.22%  +22.10%  +14.64%  +73.07%  +121.13%  N/A   
ดัชนี SET 50  +5.76%  +12.98%  +19.68%  +12.37%  +66.15%  +106.56%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%