กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  31/03/15

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -0.57%  -2.65%  -0.57%  +5.22%  +23.71%  +94.65%  +120.49%  6,475 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -0.76%  -6.22%  -0.76%  -0.94%  +20.19%  +51.82%  +89.17%  537 
Composite Return(4)  -0.88%  -4.20%  -0.88%  +6.02%  +29.03%  +114.05%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +0.55%  -5.03%  +0.55%  +9.42%  +25.83%  +91.11%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +1.24%  -2.44%  +1.24%  +9.72%  +29.77%  +96.15%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -1.00%  -4.19%  -1.00%  +6.65%  +31.33%  +144.07%  +316.22%  32,298 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -1.19%  -9.07%  -1.19%  -1.78%  +27.40%  +78.01%  +148.18%  1,128 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -1.89%  -9.56%  -1.89%  -1.77%  +25.37%  +71.20%  +162.72%  431 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +0.71%  -4.72%  +0.71%  +9.61%  +27.47%  +105.49%  +205.91%  1,491 
Composite Return(4)  -0.88%  -4.20%  -0.88%  +6.02%  +29.03%  +114.05%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +0.55%  -5.03%  +0.55%  +9.42%  +25.83%  +91.11%  N/A   
ดัชนี SET 50  -0.33%  -5.63%  -0.33%  +6.61%  +18.36%  +78.70%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%