กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  29/08/57

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +4.76%  +11.15%  +12.96%  +11.95%  +37.57%  +140.23%  +123.95%  5,784 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +3.46%  +8.87%  +11.22%  +14.89%  +34.11%  +89.87%  +100.82%  457 
Composite Return(4)  +6.40%  +14.90%  +17.33%  +16.19%  +48.96%  +175.75%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +10.31%  +17.83%  +20.24%  +20.65%  +45.94%  +139.06%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +7.91%  +14.91%  +17.02%  +18.17%  +46.23%  +137.20%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +6.72%  +15.82%  +18.35%  +16.58%  +52.46%  +229.63%  +327.99%  25,714 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +4.79%  +12.85%  +16.16%  +21.40%  +49.64%  +133.52%  +171.29%  1,154 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +5.89%  +13.43%  +16.21%  +20.09%  +48.04%  +131.39%  +188.82%  451 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +10.58%  +18.70%  +21.05%  +21.50%  +51.44%  +156.16%  +216.73%  1,363 
Composite Return(4)  +6.40%  +14.90%  +17.33%  +16.19%  +48.96%  +175.75%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +10.31%  +17.83%  +20.24%  +20.65%  +45.94%  +139.06%  N/A   
ดัชนี SET 50  +9.67%  +16.09%  +18.21%  +18.26%  +39.78%  +123.48%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%