กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/09/58

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -5.91%  -5.95%  -6.48%  -8.43%  +6.90%  +40.09%  +107.38%  6,299 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -6.12%  -5.07%  -5.79%  -10.98%  +11.80%  +22.76%  +79.58%  473 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -10.34%  -10.42%  -9.93%  -14.93%  +3.87%  +38.32%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -9.34%  -8.63%  -7.22%  -12.23%  +14.32%  +65.50%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  -6.43%  -5.79%  -4.64%  -7.99%  +12.21%  +49.83%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -8.76%  -8.82%  -9.73%  -12.64%  +7.28%  +53.75%  +279.51%  31,546 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -8.86%  -7.29%  -8.39%  -15.70%  +15.22%  +31.23%  +130.10%  1,076 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -9.01%  -6.90%  -8.67%  -15.80%  +13.12%  +27.42%  +144.59%  403 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -11.01%  -11.11%  -10.48%  -15.30%  +5.86%  +47.44%  +171.93%  1,409 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -10.34%  -10.42%  -9.93%  -14.93%  +3.87%  +38.32%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -9.34%  -8.63%  -7.22%  -12.23%  +14.32%  +65.50%  N/A   
ดัชนี SET 50  -12.18%  -12.93%  -13.22%  -17.83%  -2.02%  +28.81%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  -11.12%  -11.07%  -10.47%  -15.15%  +7.81%  +53.22%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%