กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/06/15

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -0.04%  -0.61%  -0.61%  +0.99%  +23.34%  +79.80%  +120.41%  6,541 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +1.12%  +0.35%  +0.35%  -2.04%  +24.13%  +53.61%  +91.29%  507 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -0.09%  +0.46%  +0.46%  +1.27%  +28.36%  +88.70%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +0.78%  +2.34%  +2.34%  +4.30%  +41.43%  +126.36%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  +0.68%  +1.94%  +1.94%  +3.63%  +31.31%  +92.41%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -0.07%  -1.07%  -1.07%  +0.72%  +31.68%  +118.82%  +315.93%  32,644 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +1.72%  +0.51%  +0.51%  -3.28%  +33.93%  +80.70%  +152.46%  1,149 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +2.32%  +0.38%  +0.38%  -2.12%  +32.83%  +75.14%  +168.82%  434 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -0.12%  +0.59%  +0.59%  +1.57%  +30.78%  +105.94%  +205.56%  1,501 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -0.09%  +0.46%  +0.46%  +1.27%  +28.36%  +88.70%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +0.78%  +2.34%  +2.34%  +4.30%  +41.43%  +126.36%  N/A   
ดัชนี SET 50  -0.85%  -1.18%  -1.18%  -1.04%  +21.47%  +80.69%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  +0.06%  +0.72%  +0.72%  +2.03%  +33.76%  +114.92%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%