กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  28/11/57

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +1.53%  +6.36%  +14.69%  +9.86%  +47.32%  +126.05%  +127.38%  6,043 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -1.35%  +2.06%  +9.72%  +4.83%  +41.07%  +75.41%  +98.10%  464 
Composite Return(4)  +1.63%  +8.11%  +19.22%  +12.40%  +63.00%  +158.45%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +2.07%  +12.59%  +22.73%  +16.25%  +60.14%  +131.31%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +1.88%  +9.98%  +19.31%  +14.73%  +56.88%  +130.13%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +1.88%  +8.72%  +20.57%  +13.24%  +68.57%  +202.91%  +336.02%  28,131 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -2.01%  +2.68%  +13.82%  +6.41%  +60.80%  +115.60%  +165.82%  1,142 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -1.46%  +4.35%  +14.52%  +7.89%  +60.63%  +115.06%  +184.61%  421 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +2.36%  +13.18%  +23.90%  +17.19%  +64.89%  +152.34%  +224.20%  1,464 
Composite Return(4)  +1.63%  +8.11%  +19.22%  +12.40%  +63.00%  +158.45%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +2.07%  +12.59%  +22.73%  +16.25%  +60.14%  +131.31%  N/A   
ดัชนี SET 50  +2.40%  +12.30%  +21.05%  +14.34%  +53.35%  +121.15%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%