กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  31/10/14

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +5.04%  +5.74%  +14.98%  +5.89%  +51.96%  +129.43%  +127.96%  5,966 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +3.04%  +3.02%  +10.46%  +2.22%  +43.20%  +77.74%  +99.44%  458 
Composite Return(4)  +6.47%  +7.32%  +19.59%  +6.86%  +68.58%  +161.36%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +5.44%  +11.96%  +21.98%  +9.79%  +62.52%  +131.18%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +4.65%  +9.67%  +18.65%  +10.13%  +58.73%  +129.97%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +7.03%  +7.77%  +21.02%  +7.26%  +76.20%  +209.25%  +337.64%  27,621 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +4.30%  +4.20%  +15.03%  +2.75%  +64.30%  +117.51%  +168.64%  1,147 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +5.81%  +5.05%  +15.34%  +4.16%  +61.99%  +116.70%  +186.64%  409 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +5.47%  +10.64%  +22.12%  +9.57%  +63.61%  +148.44%  +219.52%  1,424 
Composite Return(4)  +6.47%  +7.32%  +19.59%  +6.86%  +68.58%  +161.36%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +5.44%  +11.96%  +21.98%  +9.79%  +62.52%  +131.18%  N/A   
ดัชนี SET 50  +4.59%  +9.77%  +19.22%  +6.70%  +52.21%  +117.76%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%