กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  31/07/58

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -3.07%  -4.09%  -2.58%  -0.46%  +20.56%  +68.85%  +116.03%  6,542 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -3.15%  -4.40%  -1.74%  -3.23%  +22.30%  +43.70%  +87.30%  491 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -5.67%  -8.93%  -3.84%  -4.14%  +20.08%  +68.27%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -5.42%  -7.18%  -1.95%  -1.22%  +32.41%  +101.62%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  -3.67%  -4.73%  -1.02%  -0.25%  +24.95%  +75.13%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -4.48%  -6.02%  -3.97%  -1.26%  +27.48%  +100.27%  +303.74%  32,339 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -4.54%  -6.32%  -2.54%  -4.96%  +31.08%  +64.31%  +144.80%  1,124 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -3.62%  -6.05%  -2.85%  -3.96%  +29.25%  +58.81%  +160.17%  420 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -5.52%  -7.64%  -3.31%  -3.05%  +23.69%  +85.84%  +193.72%  1,473 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -5.67%  -8.93%  -3.84%  -4.14%  +20.08%  +68.27%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  -5.42%  -7.18%  -1.95%  -1.22%  +32.41%  +101.62%  N/A   
ดัชนี SET 50  -5.53%  -9.51%  -5.05%  -5.62%  +14.69%  +62.79%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  -5.41%  -7.74%  -3.17%  -2.68%  +26.38%  +93.75%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%