กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  27/02/58

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -1.62%  -0.11%  +0.88%  +11.02%  +30.33%  +109.55%  +123.70%  6,548 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -2.09%  -3.41%  +1.75%  +5.15%  +23.74%  +66.38%  +93.96%  500 
Composite Return(4)  -2.37%  -0.79%  +1.25%  +13.98%  +37.77%  +138.13%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -0.43%  +1.63%  +5.97%  +19.74%  +36.71%  +120.00%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +0.05%  +1.93%  +4.46%  +17.18%  +37.92%  +120.75%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -2.48%  -0.65%  +1.13%  +15.07%  +41.38%  +171.65%  +325.20%  32,730 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -3.06%  -5.01%  +2.59%  +7.20%  +33.16%  +102.93%  +157.69%  1,167 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -4.65%  -6.04%  +1.34%  +6.59%  +29.86%  +95.25%  +171.39%  474 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -2.33%  -0.03%  +4.24%  +18.66%  +36.08%  +135.10%  +216.63%  1,532 
Composite Return(4)  -2.37%  -0.79%  +1.25%  +13.98%  +37.77%  +138.13%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -0.43%  +1.63%  +5.97%  +19.74%  +36.71%  +120.00%  N/A   
ดัชนี SET 50  -2.48%  -0.14%  +4.17%  +15.93%  +27.36%  +105.40%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%