กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/04/15

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -1.06%  -2.24%  +0.50%  +3.37%  +20.70%  +96.99%  +122.86%  6,542 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -1.28%  -3.03%  +1.46%  -0.10%  +19.60%  +58.12%  +93.39%  533 
Composite Return(4)  -1.57%  -3.26%  +0.65%  +3.82%  +25.50%  +119.63%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -3.45%  -3.62%  +1.94%  +7.90%  +24.28%  +99.96%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  -1.13%  -0.98%  +2.79%  +8.52%  +28.47%  +102.31%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -1.62%  -3.42%  +0.53%  +4.08%  +26.99%  +147.96%  +322.66%  32,806 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -1.86%  -4.54%  +2.10%  -0.53%  +26.76%  +89.08%  +156.45%  1,164 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -2.52%  -5.82%  +0.81%  -1.07%  +23.55%  +79.84%  +169.95%  436 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -2.24%  -2.70%  +2.35%  +7.65%  +25.60%  +113.18%  +210.89%  1,517 
Composite Return(4)  -1.57%  -3.26%  +0.65%  +3.82%  +25.50%  +119.63%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -3.45%  -3.62%  +1.94%  +7.90%  +24.28%  +99.96%  N/A   
ดัชนี SET 50  -4.21%  -4.47%  +0.51%  +4.86%  +16.47%  +86.68%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%