กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/12/14

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  -2.09%  +1.61%  +11.85%  +11.85%  +39.88%  +109.11%  +121.76%  6,631 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -5.51%  -2.39%  +5.57%  +5.57%  +32.05%  +60.36%  +90.62%  488 
Composite Return(4)  -3.36%  +1.45%  +14.92%  +14.92%  +51.33%  +132.96%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -5.55%  +0.80%  +15.32%  +15.32%  +46.07%  +103.89%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  -3.63%  +1.66%  +14.04%  +14.04%  +45.42%  +106.91%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  -3.22%  +1.82%  +16.26%  +16.26%  +56.53%  +171.80%  +320.44%  32,490 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -7.97%  -3.77%  +7.55%  +7.55%  +46.22%  +89.81%  +151.18%  1,159 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -7.82%  -2.50%  +7.75%  +7.75%  +45.70%  +87.56%  +167.80%  453 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  -5.39%  +0.97%  +16.09%  +16.09%  +49.19%  +120.04%  +203.76%  1,521 
Composite Return(4)  -3.36%  +1.45%  +14.92%  +14.92%  +51.33%  +132.96%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  -5.55%  +0.80%  +15.32%  +15.32%  +46.07%  +103.89%  N/A   
ดัชนี SET 50  -5.32%  +0.14%  +13.31%  +13.31%  +39.34%  +92.25%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%