กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  29/04/59

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +4.91%  -0.51%  +5.75%  -4.93%  -3.34%  +6.69%  +8.84%  7,117 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +4.87%  +2.03%  +3.48%  -3.03%  -2.86%  +4.40%  +6.90%  622 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +7.97%  +0.69%  +9.05%  -8.00%  -4.21%  +5.13%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +9.88%  +2.67%  +11.03%  -4.93%  -0.99%  +8.82%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  +7.02%  +2.09%  +7.87%  -3.00%  -0.07%  +6.92%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +6.14%  -2.91%  +6.62%  -9.36%  -6.15%  +8.12%  +12.44%  36,049 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +7.18%  +2.77%  +4.93%  -4.56%  -4.59%  +5.97%  +9.56%  1,254 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +8.52%  +4.52%  +9.43%  -2.29%  -3.69%  +5.87%  +8.80%  506 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +9.81%  +0.81%  +11.52%  -8.74%  -2.78%  +5.75%  +9.53%  1,700 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +7.97%  +0.69%  +9.05%  -8.00%  -4.21%  +5.13%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +9.88%  +2.67%  +11.03%  -4.93%  -0.99%  +8.82%  N/A   
ดัชนี SET 50  +7.94%  -0.85%  +9.62%  -11.36%  -5.47%  +2.96%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  +10.02%  +1.21%  +11.80%  -8.30%  -2.26%  +6.49%  N/A   
                 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี


Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%