กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  31/03/14

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +5.70%  +0.35%  +5.70%  -7.73%  +42.36%  +163.53%  +109.56%  5,288 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +5.77%  +1.58%  +5.77%  -6.38%  +29.94%  +138.69%  +90.98%  497 
Composite Return(4)  +7.47%  +0.07%  +7.47%  -10.46%  +50.52%  +229.24%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +5.97%  -0.50%  +5.97%  -11.84%  +31.39%  +218.95%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +5.12%  +1.01%  +5.12%  -5.34%  +36.14%  +209.23%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +7.93%  -0.20%  +7.93%  -11.64%  +59.02%  +277.67%  +290.29%  22,833 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +8.19%  +1.80%  +8.19%  -9.94%  +43.59%  +199.98%  +152.68%  990 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +7.62%  +3.31%  +7.62%  -7.40%  +39.64%  +188.86%  +167.45%  435 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +6.66%  +0.30%  +6.66%  -6.25%  +37.63%  +254.96%  +179.09%  1,218 
Composite Return(4)  +7.47%  +0.07%  +7.47%  -10.46%  +50.52%  +229.24%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +5.97%  -0.50%  +5.97%  -11.84%  +31.39%  +218.95%  N/A   
ดัชนี SET 50  +5.93%  -0.54%  +5.93%  -8.70%  +27.14%  +211.71%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%