กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  31/07/14

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +0.66%  +11.64%  +9.47%  +2.21%  +32.78%  +135.82%  +117.02%  5,676 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  -0.01%  +10.41%  +7.20%  +4.10%  +25.09%  +85.06%  +93.56%  445 
Composite Return(4)  +0.80%  +15.52%  +12.33%  +2.55%  +39.88%  +169.13%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +6.18%  +17.90%  +15.68%  +5.57%  +32.54%  +140.77%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(5)  +4.77%  +14.70%  +13.21%  +7.33%  +36.71%  +140.29%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +0.70%  +16.46%  +13.08%  +2.15%  +44.35%  +220.53%  +308.91%  24,412 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  -0.10%  +15.27%  +10.29%  +5.23%  +35.90%  +126.51%  +157.57%  1,094 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  -0.72%  +13.40%  +9.00%  +3.39%  +32.26%  +120.88%  +170.90%  423 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +4.90%  +18.08%  +15.79%  +7.10%  +37.12%  +156.14%  +202.96%  1,295 
Composite Return(4)  +0.80%  +15.52%  +12.33%  +2.55%  +39.88%  +169.13%  N/A   
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +6.18%  +17.90%  +15.68%  +5.57%  +32.54%  +140.77%  N/A   
ดัชนี SET 50  +4.95%  +16.23%  +13.99%  +4.24%  +26.82%  +123.82%  N/A   
                 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) Composite Return คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บลจ.กรุงศรี โดยถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(5) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%