กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
Information as of  30/06/16

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
โดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  +0.13%  +6.80%  +6.80%  -2.90%  -0.81%  +7.09%  +8.79%  7,210 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)  +4.06%  +8.61%  +8.61%  +2.89%  +0.52%  +6.18%  +7.32%  627 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +2.65%  +12.19%  +12.19%  -3.95%  -0.16%  +6.76%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +3.81%  +14.58%  +14.58%  -0.61%  +3.19%  +10.48%  N/A   
เกณฑ์มาตรฐาน(4)  +2.77%  +10.43%  +10.43%  +0.02%  +2.83%  +8.07%  N/A   
                 
กองทุนเปิด ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)  +0.23%  +8.11%  +8.11%  -6.58%  -2.56%  +8.69%  +12.38%  36,537 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  +5.84%  +12.40%  +12.40%  +3.84%  +0.23%  +8.49%  +10.14%  1,349 
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)  +1.75%  +12.21%  +12.21%  +0.62%  -0.52%  +7.49%  +8.90%  519 
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  +1.59%  +13.86%  +13.86%  -5.18%  +0.20%  +7.33%  +9.58%  1,728 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  +2.65%  +12.19%  +12.19%  -3.95%  -0.16%  +6.76%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์  +3.81%  +14.58%  +14.58%  -0.61%  +3.19%  +10.48%  N/A   
ดัชนี SET 50  +0.51%  +11.92%  +11.92%  -7.93%  -2.51%  +4.52%  N/A   
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  +1.69%  +14.34%  +14.34%  -4.66%  +0.76%  +8.12%  N/A   
                 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี


Remark:
(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3) ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4) ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%