กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)    
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2558

ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)

นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)

วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550

ชื่อผู้จัดการกองทุน
สุภาพร ลีนะบรรจง, วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 30 ม.ค. 2558)
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25.10%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 16.36%
หมวดวัสดุก่อสร้าง 13.64%
หมวดธนาคาร 11.51%
หมวดพาณิชย์ 11.46%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 30 ม.ค. 2558)
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 12.31%
บมจ. ซีพี ออลล์ 11.47%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 9.59%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 7.37%
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 6.77%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง, เป็นเงิน 12.8500 บาท)

19 ก.พ. 58 0.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 57 0.3000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 57 0.4000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 57 0.3000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 57 0.4000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 56 0.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 56 0.5000 บาท/หน่วย
30 เม.ย. 56 1.0000 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 56 0.7500 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 55 1.0000 บาท/หน่วย

ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง