กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)    
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2015

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก

นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2005

ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 30 เม.ย. 2015)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 18.90%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 36.11%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 21.21%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน 24.12%
ทรัพย์สินอื่น 3.44%
หนี้สินอื่น -3.77%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (ณ วันที่ 30 เม.ย. 2015)
ธนาคารแห่งประเทศไทย 36.11%
กระทรวงการคลัง 18.90%
ธนาคารออมสิน 4.50%
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 3.51%
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ 3.48%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก น้ำหนักการลงทุน
BOT177A - 9.07%
LB176A - 7.49%
BOT158A - 4.51%
BOT171A - 4.35%
LB21DA - 3.09%


ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง