กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)    
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2015

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก

นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2005

ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2015)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 19.13%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 34.56%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 21.88%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน 24.13%
ทรัพย์สินอื่น 1.14%
หนี้สินอื่น -0.85%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2015)
ธนาคารแห่งประเทศไทย 34.56%
กระทรวงการคลัง 19.13%
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 4.12%
ธนาคารออมสิน 3.65%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3.02%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก น้ำหนักการลงทุน
BOT177A - 11.56%
LB176A - 10.40%
BOT171A - 5.09%
BOT167A - 3.57%
CB15618A - 3.47%


ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง