กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)    
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2014

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก

นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2005

ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2014)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 15.92%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 32.74%
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 0.24%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 11.03%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน 36.30%
ทรัพย์สินอื่น 11.26%
หนี้สินอื่น -7.49%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2014)
ธนาคารแห่งประเทศไทย 32.74%
กระทรวงการคลัง 15.92%
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 4.16%
บมจ.ศุภาลัย 3.28%
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซสคอมมูนิเคชั่น 2.67%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก น้ำหนักการลงทุน
LB176A - 11.41%
BOT177A - 10.40%
BOT171A - 3.34%
BOT167A - 2.77%
DTAC167A AA 2.67%


ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง