กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)    
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2014

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก

นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2005

ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 29 ส.ค. 2014)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ 24.18%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 25.30%
พันธบัตรหรือตราสารหนี้ ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 0.28%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก 18.89%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน 30.46%
ทรัพย์สินอื่น 2.13%
หนี้สินอื่น -1.25%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (ณ วันที่ 29 ส.ค. 2014)
ธนาคารแห่งประเทศไทย 25.30%
กระทรวงการคลัง 24.18%
ธนาคารออมสิน 5.81%
บมจ.ศุภาลัย 3.87%
บมจ.ไทยออยล์ 2.96%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก น้ำหนักการลงทุน
BOT177A - 14.23%
LB176A - 12.80%
LB155A - 9.31%
SPALI182A A 2.84%
F/D-TBANK15423 AA- 2.47%


ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง