กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)    
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)

วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547

ชื่อผู้จัดการกองทุน
สุภาพร ลีนะบรรจง, วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
ช่องทางการขายหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19.64%
หมวดธนาคาร 18.23%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 17.34%
หมวดวัสดุก่อสร้าง 13.37%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12.79%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 ก.ค. 2558)
บมจ. ซีพี ออลล์ 9.79%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 9.72%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 9.59%
บมจ.ปตท 7.48%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.81%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 7.3400 บาท)

18 พ.ย. 57 0.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 56 0.7500 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 55 1.0000 บาท/หน่วย
24 พ.ย. 54 0.5000 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 53 1.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 52 0.6000 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 51 0.5900 บาท/หน่วย
09 พ.ย. 50 0.6500 บาท/หน่วย
09 พ.ย. 49 0.5500 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 48 0.4500 บาท/หน่วย

ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง