กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)    
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2015

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)

วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2004

ชื่อผู้จัดการกองทุน
สุภาพร ลีนะบรรจง, วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
ช่องทางการขายหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2015)
หมวดธนาคาร 20.13%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19.97%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 15.47%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13.61%
หมวดวัสดุก่อสร้าง 13.50%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2015)
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 9.55%
บมจ. ซีพี ออลล์ 9.53%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 9.53%
บมจ.ธ.กรุงเทพ 6.03%
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5.99%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 7.3400 บาท)

18 พ.ย. 14 0.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 13 0.7500 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 12 1.0000 บาท/หน่วย
24 พ.ย. 11 0.5000 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 10 1.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 09 0.6000 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 08 0.5900 บาท/หน่วย
09 พ.ย. 07 0.6500 บาท/หน่วย
09 พ.ย. 06 0.5500 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 05 0.4500 บาท/หน่วย

ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง