กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)    
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2016

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)

วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2004

ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 29 ก.ค. 2016)
หมวดธนาคาร 20.75%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 16.70%
หมวดวัสดุก่อสร้าง 11.81%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.63%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.96%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 29 ก.ค. 2016)
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 8.49%
บมจ.ปตท 7.94%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย 7.59%
บมจ.ธ.กสิกรไทย 6.34%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 6.20%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง, เป็นเงิน 7.9400 บาท)

18 พ.ย. 15 0.6000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 14 0.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 13 0.7500 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 12 1.0000 บาท/หน่วย
24 พ.ย. 11 0.5000 บาท/หน่วย
22 พ.ย. 10 1.5000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 09 0.6000 บาท/หน่วย
21 พ.ย. 08 0.5900 บาท/หน่วย
09 พ.ย. 07 0.6500 บาท/หน่วย
09 พ.ย. 06 0.5500 บาท/หน่วย

ระดับความเสี่ยง
-