กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)    
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2016

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)

นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)

วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2007

ชื่อผู้จัดการกองทุน
สุภาพร ลีนะบรรจง, วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 พ.ค. 2016)
หมวดธนาคาร 15.88%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 14.33%
หมวดวัสดุก่อสร้าง 9.65%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.84%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.81%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 31 พ.ค. 2016)
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 7.00%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย 6.27%
บมจ.ปตท 5.36%
บมจ.ธ.กสิกรไทย 4.86%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 4.56%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 6 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง, เป็นเงิน 4.4000 บาท)

24 ส.ค. 15 0.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 14 0.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 13 1.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 12 1.0000 บาท/หน่วย
26 ส.ค. 11 1.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 10 0.6000 บาท/หน่วย

ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง