กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)    
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2559

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)

นโยบายเงินปันผล
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและไม่มีผลขาดทุนสะสมขึ้นในงวดปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)

วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2550

ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
ช่องทางการทำรายการ บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 29 ก.ค. 2559)
หมวดธนาคาร 15.35%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 13.40%
หมวดวัสดุก่อสร้าง 8.48%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.96%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6.39%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 29 ก.ค. 2559)
บมจ.ท่าอากาศยานไทย 5.98%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 5.81%
บมจ.ปตท 5.61%
บมจ.ธ.กสิกรไทย 4.65%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 4.48%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 7 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, เป็นเงิน 4.9000 บาท)

23 ส.ค. 59 0.5000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 58 0.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 57 0.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 56 1.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 55 1.0000 บาท/หน่วย
26 ส.ค. 54 1.0000 บาท/หน่วย
27 ส.ค. 53 0.6000 บาท/หน่วย

ระดับความเสี่ยง
-