กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)    
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (AYFDIVRMF)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 2015

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)

นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน
27 ธันวาคม 2007

ชื่อผู้จัดการกองทุน
สุภาพร ลีนะบรรจง, วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
ช่องทางการขายหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (ณ วันที่ 30 ต.ค. 2015)
หมวดธนาคาร 20.83%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17.05%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 15.72%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 12.18%
หมวดวัสดุก่อสร้าง 11.74%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (ณ วันที่ 30 ต.ค. 2015)
บมจ. ซีพี ออลล์ 8.78%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 8.49%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 8.01%
บมจ.ธ.กรุงเทพ 6.58%
บมจ.ปตท 6.35%


ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง