กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)    
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล เฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX), กองทุนเปิดพรีมาเวสท์-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล อินคัม ฟันด์ (POF)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2016

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลแทนที่ดี และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนทีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Allianz Oriental Income Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นหลัก

นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน
1 มีนาคม 2007

ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, จาตุรันต์ สอนไว, ศุภจักร เอิบประสาทสุข

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY และ KFSPLUS เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ORTFLEX เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY และ KFSPLUS เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ORTFLEX เท่านั้น
ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
ช่องทางการขายหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

การกระจายการลงทุน (ณ วันที่ 29 ก.ค. 2016)
Allianz Global Investors Selections RCM Oriental Income Fund 98.99%
ทรัพย์สินอื่น 1.58%
หนี้สินอื่น -0.57%


ระดับความเสี่ยง
-