กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)    
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล เฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX), กองทุนเปิดพรีมาเวสท์-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล อินคัม ฟันด์ (POF)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลแทนที่ดี และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนทีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Allianz Oriental Income Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นหลัก

นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน
1 มีนาคม 2550

ชื่อผู้จัดการกองทุน
สุภาพร ลีนะบรรจง, วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, จาตุรันต์ สอนไว, ศุภจักร เอิบประสาทสุข

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

Display 3 months to date Display 12 months to date Display since inception

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท) 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย) 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY และ KFSPLUS เท่านั้น) กรุณาศึกษาข้อมูลวันที่ในรายละเอียด ปฎิทินกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY และ KFSPLUS เท่านั้น) กรุณาศึกษาข้อมูลวันที่ในรายละเอียด ปฎิทินกองทุน
ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
ช่องทางการขายหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

การกระจายการลงทุน (ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559)
Allianz Global Investors Selections RCM Oriental Income Fund 98.20%
ทรัพย์สินอื่น 1.91%
หนี้สินอื่น -0.11%


ระดับความเสี่ยง
-

ดูภาพขนาดจริง