ประกาศการครบอายุกองทุนรวมของ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M41
10/04/2013

  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M41  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติพร้อมกับรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M41 ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน  ในวันที่ 26 เมษายน 2556  และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน ในวันที่ 29 เมษายน 2556  ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุของกองทุนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน  หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้  โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวม และจดทะเบียนเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามลำดับขั้นตอนต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด


 Back